Privacy policy


Deklaracja dostępności strony internetowej Wirtualne Muzeum Morskie

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Wirtualne Muzeum Morskie” będącej własnością Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Atrybut „alt” nie jest wykorzystywany na stronie.

Struktura i układ elementów na stronie nie ma sensu i nie jest logiczna po wyłączeniu stylów CSS.

Linki na stronie odróżniają się od reszty treści jedynie kolorem.

Na stronie występują pojedyncze przypadki zastosowania niewystarczającego kontrastu. Istnieje natomiast możliwość zmiany tła oraz powiększenie czcionki na stronie.

Niektóre linki na stronie mają postać adresu url.

Budowa serwisu nie umożliwia znalezienia podstron na więcej niż jeden sposób, przy najbliższej aktualizacji zostanie dodana „mapa strony”.

Na stronie brakuje etykiety "szukaj" przy przycisku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Czajka, a.czajka@nmm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 301 86 11 w. 315. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Polityka Cookies


Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika.

Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

Na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies.


Dane kontaktowe

Adam Czajka – Starszy Specjalista ds. Administracji IT
Dział Informatyzacji Muzeum
Mail: a.czajka@nmm.pl
Telefon: 58 301 86 11 wew. 315